top of page

INFORMATIE

VRIJMETSELARIJ

Wat is Vrijmetselarij?

De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat gebruikt maakt van oude, beproefde rituelen. In de loges wordt gewerkt in een stelsel van drie graden: leerling, gezel en meester.

Elk nieuw lid beleeft zijn plechtige toetreding op eigen wijze, afhankelijk van persoonlijke instelling, achtergrond en opvattingen over grote levensvragen. Het lijkt allemaal spel en dat is het in zekere zin ook. Maar dan wel een verheven rollenspel met diepe waarden en betekenissen, die de deelnemer zelf moet ontdekken.

Het kan hem helpen zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoord te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van zijn bestaan. In het algemeen, bij voldoende ijver, wordt de leerling na een jaar bevorderd tot gezel. Dan staan zelfontplooiing en dienen van de medemens centraal in het ritueel.

Na wederom een jaar kan de verheffing tot meester plaatsvinden. De meestergraad verwijst naar offerbereidheid uit liefde tot de medemens en leert de vrijmetselaar zich te plaatsen in de juiste verhouding.

Samen beelden de drie rituelen de levensgang van de mens uit, de reis van Duisternis naar het Licht.

LOGE DE EENDRAGT

Woensdagavond 20.00u

Loge de Eendragt komt op woensdagavond samen aan de Oostmaaslaan 950 in Rotterdam. De loge telt ongeveer 30 leden.

Het is een gemengd gezelschap mannen uit diverse beroepsgroepen.

DE GESCHIEDENIS VAN LOGE DE EENDRAGT no233

 

In 1961 werd in de Loge De Drie Kolommen gesproken over een splitsing vanwege het grote ledenaantal. 

Een groep van 9 Broeders, de ‘Houten Klaas’-groep kreeg het verzoek het initiatief te nemen voor een nieuwe Loge.

Na verschillende besprekingen waren 15 Broeders bereid om hun schouders onder een nieuwe Loge te zetten.

Deze groep kwam op 4 juli 1962 voor het eerst officieel bijeen waarbij unaniem werd besloten tot de oprichting van een nieuwe Loge. Op 11 juli 1962 kwam men opnieuw bijeen om de brief naar het Hoofdbestuur met het verzoek een nieuwe Loge te mogen oprichten te ondertekenen.

Op die dag is ook besloten tot hergebruik van de oude Loge-naam De Eendragt. 

Op 1 oktober 1962 ontving men bericht dat de constitutiebrief van Loge De Eendragt op 29 september 1962 door het Hoofdbestuur was getekend en op woensdag 3 oktober 1962 kwamen alle 15 Broeders bijeen voor een plechtige Comparitie. 

De Consecratie van Loge De Eendragt wordt onder grote belangstelling op 15 december 1962 verricht door de Gedeputeerd Grootmeester, die zijn toespraak besluit met de wijze woorden: 

 

Hoedt de tekens, bewaart de ritus en houdt onze tradities in stand.

 

Op 5 augustus 1964 wordt de oprichting van Loge De Eendragt formeel afgerond doordat dan Koninklijke Goedkeuring wordt verleend aan de Statuten van de Loge.

Sinds 29 mei 1976 ontmoeten de broeders van Loge De Eendragt de Broeders van de Romney Marsh Lodge gedurende een weekend in mei. In de oneven jaren in Rotterdam en in de even jaren in Zuid Engeland.

ORDEGRONDWET

Iedere vrijmetselaar conformeert zich aan de Ordegrondwet,

1.    In de Orde wordt de vrijmetselarij beoefend in de graden                    van leerling-, gezel  en meester-vrijmetselaar.

2.    Tot de beoefening van de vrijmetselarij binnen de                                Orde worden uitsluitend toegelaten zij, die lid zijn van een                  regelmatige loge.

3.    Als regelmatig worden beschouwd:

       a. De Verenigde Grootloge van Engeland, de                                          Grootloge van Schotland en de Grootloge van Ierland en alle              loges en grootloges, welke afstammen van de in 1717                        opgerichte Grote Loge van Londen, de in 1751te Londen                    opgerichte Grootloge van Engeland, de Grootloge van                          Schotland en de Grootloge van Ierland, tenzij het tegendeel                door het Grootoosten uitdrukkelijk is uitgesproken;

b.    De Grootloges en loges die op de dag van de  vaststelling van            dit artikel door het Grootoosten als regelmatig werden                       aangemerkt, tenzij het tegendeel door het Grootoosten                       uitdrukkelijk wordt uitgesproken;

c.    Grootloges en loges die in de toekomst door het                                  Grootoosten zullen worden erkend.

4.    Erkenning, alsook opschorting en intrekking daarvan,                          geschiedt door een desbetreffend besluit van het                                Grootoosten, dat de motieven behelst waarop de erkenning,              de opschorting of de intrekking is gegrond en dat slechts kan            worden genomen op een gemotiveerd voorstel van het                        Hoofdbestuur.

5.    Erkenning kan te allen tijde worden ingetrokken op de grond,            dat onder verantwoordelijkheid van de tot dusver erkende                  Grootloge of loge de vrijmetselarij beoefend wordt op een                  wijze die niet in overeenstemming is met de door de traditie              gegeven werkwijze van de vrijmetselarij, of waardoor schade            wordt toegebracht aan het aanzien van de Orde.

6.    Erkenning van een Grootloge alsmede opschorting en                        intrekking daarvan omvat tevens de tot haar behorende                      loges.

7.    Als regelmatig kunnen niet worden beschouwd Grootloges of            loges, welke zonder toestemming van het Grootoosten binnen          het Koninkrijk der Nederlanden de vrijmetselarij beoefenen.

8.    Het Hoofdbestuur kan besluiten om met regelmatige                          Grootloges vertegenwoordigers uit te wisselen. Het                            Hoofdbestuur benoemt deze vertegenwoordigers van de Orde          en regelt hun werkzaamheden.

9.    Orden van vrijmetselaren die arbeid verrichten in andere                    graden dan die van leerling, gezel en meester, kunnen slechts          worden toegelaten in het Koninkrijk der Nederlanden te                      arbeiden krachtens besluit van het Grootoosten, bij gebreke              waarvan hun arbeid niet als regelmatig wordt beschouwd.

ANBI STATUS

ANBI Status en Jaarverslag 

 •  Loge de Eendragt no 233
   

 • Loge de Eendragt Oostmaaslaan 950 Rotterdam

 • loge.de.eendragt@gmail.com

 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

 • de hoofdlijnen van het beleidsplan

 • de functie van de bestuurders:

 • Voorzitter Frans van den Broeke

 • Secretaris Wim Kardux

 • Penningmeester Ruut van Dam
   

 • de namen van de bestuurders:

 • Voorzitter Paul de Graaff

 • Secretaris Wim Kardux

 • Penningmeester Ruut van Dam

 • Redenaar Frank Middendorp 

 • 1e Opz Walter van Boven

 • 2e Opz Tony Visker

 • Er is geen beloning voor de bestuurders

 • Via www.vrijmetselarij.nl is meer informatie te verkrijgen over de ANBI status

bottom of page