BESTUUR
FRANS VAN DEN BROEKE
Voorzitter/Achtbare Meester

BIO

Graag wil ik mij aan U voorstellen als voorzitter van deze loge, loge de Eendragt in Rotterdam.

Ik ben Frans van den Broeke, woonachtig in Barendrecht en in het dagelijks leven elektrotechnisch installateur (afbouwend vanwege pensioen)

In  2010 ben ik op 60- jarige leeftijd vrijmetselaar geworden. Ik heb, zoals gewoon in onze maconnieke traditie na leerling en gezel te zijn geweest en na mijn meesterverheffing, diverse bestuursfuncties bekleed. Onlangs ben ik gevraagd om de functie van voorzitter te willen vervullen.

Tot het bekleden van functies kan iedere meester-vrijmetselaar worden geroepen. Dit wordt mede gezien als onderdeel van de leerschool van de maconnieke traditie. Normaal gesproken zal ik deze functie met hulp van mijn medebestuursleden 2 jaar bekleden. 

Ik ben vrijmetselaar geworden als antwoord op het oppervlakkige leven wat iedereen ook moet leiden en omdat ik behoefte had wijsheid te vergaren en dit te delen met andere broeders. Ook de rituelen van de vrijmetselarij zijn in dat opzicht voor mij zeer belangrijk en zijn als zodanig voedsel voor de geest.

Binnen de vrijmetselarij is godsdienstige achtergrond niet van belang om lid te worden, maar ik bezie de vrijmetselarij persoonlijk vanuit mijn vrijzinnig religieuse opvattingen, die ik vind in de gnostiek en het hermetisme. 

Voor een ander kan dit een totaal andere invalshoek zijn en andere motieven een rol spelen.  Voor mij is de basis van de vrijmetselarij dat broeders in allelei opzichten veel van elkaar kunnen verschillen en verschillende opvattingen kunnen hebben en daarbij toch in wederzijds respect en in broederschap met elkaar omgaan en zo bijdragen aan elkaars bewustzijn en ontwikkeling.

Dit zal ik steeds tijdens mijn voorzittersschap steeds trachten te bevorderen 

BEROEP
Gepensioneerd Elektrotechnisch ondernemer

FUNCTIES 
Redenaar 2013-2016

Eerste Opziener 2016-2017

Tweede Opziener 2017-2018

Achtbare Meester 2018-2019

 

VM Frank en Paul_014bw.jpg
FRANK MIDDENDORP

Tweede Opziener

BIO
Waarom ben ik vrijmetselaar geworden? Voor mij is het een resultaat van een bewustwordingsproces dat ik in de afgelopen jaren doorlopen heb. Het resultaat kan ik het best samenvatten als de wil om een goed mens te zijn. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mijzelf. De wil om ruimte te nemen om mij als persoon verder te ontwikkelen, de wil mij te richten op dat wat ons verbindt i.p.v. dat was ons verdeelt en de wil om een meer relevante bijdragen te leveren aan mijn naasten en de samenleving.

Ik vind het mooi en waardevol dat iedere persoon hiervoor zijn / haar eigen beweegredenen kan hebben.

 

Wat mij heeft getroffen is de openhartigheid, geborgenheid en verbondenheid van de broederschap: Broederschap is voor mij de bereidheid om zonder waardeoordeel te luisteren, mij te steunen waar nodig en mij te helpen bij de weg, die ik zelf moet volgen om mijzelf te leren kennen. De broederschap geeft het vertrouwen dat je je grootste onzekerheden en je diepste gevoelens in veiligheid kunt delen en bespreken. Er is openheid in de antwoorden die ik krijg, ze zijn oprecht en zonder negatieve intentie. Zij bieden mij een eerlijke spiegel waarin ik kan kijken zonder de bril van mijn eigen vooroordelen. Ik voel geborgenheid want mijn broeders zijn gewone mensen zoals ikzelf, met dezelfde of andere vragen, met hun eigen kwaliteiten en beperkingen. Ik kan en mag van mijzelf een feilbaar mens zijn tussen andere feilbare mensen. Hierdoor voel ik de geborgenheid om mijn beschermende maskers af te zetten, mijzelf vanuit een positieve intentie te zien en accepteren als feilbaar mens. Ik ervaar groei want gedurende de comparities, de open loges, thema bijeenkomsten en de bezoeken aan andere loges word ik geprikkeld door nieuwe zienswijzen en denkpatronen. De beleving van broederschap en het geïnspireerd worden door je medebroeders is wel het allermooiste wat de vrijmetselarij mij tot nu toe geboden heeft. Iedere ontmoeting en gesprek met mijn broeders voelt als het weerzien van een goede vriend.

 

De Vrijmetselarij helpt mij bij mijn streven om een beter mens te worden. Hierbij is mijn streven niet meer beter dan mijzelf of anderen te worden, iets wat ik het grootste deel van mijn leven heb gedaan. Maar om een beter mens voor mijzelf, mijn gezin en mijn omgeving te worden. Want uiteindelijk komt het op mijzelf aan.

BEROEP
Manager Rijkswaterstaat

FUNCTIES 
 

Tweede Opziener 2019-2019


 

TONY VISKER
Eerste Opziener

BIO

Mijn naam is Tony Visker en van beroep ben ik counselor. Al jarenlang op zoek zijnde naar zingeving (waarom ben ik hier?) kwam ik via een vriend in aanraking met de vrijmetselarij. Dit sprak mij erg aan. Volgens mijn echtgenote was dit de slagroom op mijn taart en zij heeft gelijk gekregen. 

 

In 2013 ben ik ingewijd als Leerling-vrijmetselaar en ik heb daar nog geen dag spijt van gehad. De manier van denken en handelen van de vrijmetselaar is voor mij bijzonder en de ritualen raken mij altijd weer. Datzelfde geldt voor de Broederschap die ik hier ervaar. Ondertussen ben ik Meester-vrijmetselaar geworden, maar ik leer nog altijd.

 

Wij discussiëren niet, wij compareren. Hierbij wordt ieders mening als gelijkwaardig gerespecteerd en dat maakt de vrijmetselaar toleranter en laat hem meer openstaan voor de ander. Dat laatste geldt hoop ik ook voor mij. 

 

Deze ervaring gun ik iedereen die ook op zoek is.BEROEP
Counselor

FUNCTIES 
Bouw-en Meubelmeester 2015-2016

Commissie van Onderzoek 2016-2017

Tweede Opziener 2016-2017

Eerste Opziener 2017-2019
 

PAUL DE GRAAFF
Redenaar

BIO
Ik ben Paul de Graaff, fotograaf, en nu ongeveer 7 jaar vrijmetselaar.

We komen op de woensdagavond samen en dat is voor mij de leukste avond van de week.

Het vergroten van mijn inzicht in het perspectief van de ander is voor mij het doel en tevens de grootste opgaaf.

Snel heb ik altijd een oordeel klaar maar in de Loge leer je te luisteren en de argumenten of inzichten van een ander te respecteren en te begrijpen.


BEROEP
Fotograaf


FUNCTIES:

Hof en Kelder Meester 2013-2014
2e opziener 2014-2015

1e opziener 2015-2016

Redenaar   2016-2019

WIM KARDUX
Secretaris

BIO

Ik ben secretaris van loge de Eendragt.

Hoewel ik in den Hoorn woon, ben ik in 2004 toch lid geworden van een Rotterdamse loge, omdat een vriend van mij  enthousiaste verhalen vertelde over die loge. Toen ik daarnaast ontdekte dat die loge aardige leden had, was de keus snel gemaakt.

 

Van beroep ben ik interim communicatie adviseur. Wat ik van mijn broeders leer, kan ik prima toepassen in mijn beroepspraktijk, maar veel meer nog in het dagelijks leven. En ik ben nog lang niet uitgeleerd…….

 

De Vrijmetselarij kwam precies op het moment dat ik wilde werken aan voor mij belangrijke waarden als respect en tolerantie. Dat geeft mij de grootste voldoening van de club; leren fatsoenlijk met elkaar om te gaan en het perspectief van de ander te erkennen en waarderen. Nooit gedacht dat het zo moeilijk kon zijn……..BEROEP
Interim communicatie adviseur

FUNCTIES 

Secretaris 2006-2011

Commissie van Onderzoek 2013-2014

Kapel Meester 2012-2014

Ceremonie Meester 2014-2015

Commissie van Onderzoek 2015-2016

Commissie van Onderzoek Secretaris 2016-2018

Kapel Meester 2015-2017

Secretaris 2017-2019 

VM Wim Kardux_033.jpg
pag 04 hamer en beitel england.jpg
Hamer en Beitel

pag 02 .jpg
Lux in Tenebris

pag 01slider02.jpg
Schietlood en Waterpas

Eén van onze symbolen.

Hier bewerken wij de ruwe steen mee.

We proberen daar een zuivere kubiek van te maken. Symbolisch wil dat zeggen dat we proberen een beter mens te worden.

Niet beter dan de ander maar beter dan onszelf.

Het zegel van Loge De Eendragt is hetzelfde als dat van haar voorganger, die in 1875 ter ruste is gegaan.

Het zegelbeeld, met op een lint: ‘DE EENDRAGT TE ROTTERDAM’, vertoont een geblokte vloer met daarop de moker, passer en troffel. De moker verwijst naar het gezag dat daarvan uitgaat. De passer is het attribuut van de Meester. De troffel is het symbool van de charitas, de naastenliefde. Daarboven komen uit de wolken twee armen, die elkaar de hand reiken. De handdruk is omwonden met een lint met daaraan een winkelhaak. 

Deze herinnert aan de wijze waarop Broeders in goede harmonie, nl. ‘haaks’, met elkaar moeten omgaan om eendracht te bereiken. Het geheel wordt overstraald door een driehoek met het Alziend Oog. 

Onder de vloer een lint met het opschrift: ‘LUX IN TENEBRIS’ (= Het licht in de duisternis).

Schietlood en waterpas .Twee symbolen uit de Bouwsymboliek.

Zij werden gebruikt bij de aanvang van de arbeid om te controleren of de basis van het te voltooien bouwwerk juist was.

Nu staan ze symbool voor respect en waardering voor elkaars mening.